Vad?

Vi erbjuder ett webbaserat - alternativt postalt - enkätformulär som fastställer i vilken grad individens behov av hjälp och stöd efterlevs i det dagliga omsorgsarbetet utifrån genomförandeplanens innehåll och tillämpning. 

Samtliga frågor/påståenden i enkätformuläret är framtagna utifrån Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (2006:5). Dessa utgör föreskrifter och allmänna råd om hur genomförandeplanen bör upprättas och tillämpas i enlighet med myndighetens avsikter.

Enkätformuläret går att tillämpa vid utvärdering av insatser för vilka en genomförandeplan är upprättad, såsom exempelvis "bostad med särskild service", "personlig assistans" och "daglig verksamhet".

Omsorgspersonal får genom textanalys noggrant bedöma innehållet i målgruppens genomförandeplaner och genom självvärdering bedöms därefter genomförandeplanernas tillämpning i det dagliga omsorgsarbetet. Förfarandet möjliggör att det i förlängningen går att fastställa i vilken grad individens behov av hjälp och stöd efterlevs inom ramarna för föreliggande hjälp- och stödinsats. 

Svaren går inte att härleda till enskilda individer. Individerna betitlas med en sifferkod.


Frågeformuläret är indelat i följande tre avsnitt:

1. Bakgrundsfrågor

Fråga 1-7 som besvaras med hjälp av två-, fleralternativ samt fritext.


2. Påståenden som bedöms utifrån en femgradig skala

Fråga 8-26 där respondenten tar ställning till påståenden genom att markera ett av följande fem alternativ:

  1. Instämmer inte alls
  2. Instämmer till liten del
  3. Neutral
  4. Instämmer till stor del
  5. Instämmer helt och hållet


3. ange påståenden som är viktigast för individen 

Av de påståenden respondenten tidigare värderat får hon nu ange de påståenden hon anser allra viktigast för att individens behov skall tillgodoses. Syftet med upplägget är att framhäva prioriteringsområden på individnivå.

Utvärderingsmodellens programteori

En programteori är ingen teori i strikt vetenskaplig mening, snarare är syftet  att utgöra en kognitiv karta över strategin och den inneboende logiken i vår utvärderingsmodell. På ett adekvat sätt tydliggörs här de tilltänkta orsakssambanden i vår modell, likväl en analys och förståelse för denna. Den tydliggör vad som ska/bör/kan göras för att målen ska uppnås, d.v.s. framställa mätbara styrtal för individer med betydande funktionsnedsättningar. Med en programteori som utgångspunkt blir det lättare att fokusera utvärderingen, bestämma vilka frågor som ska besvaras, vilka kriterier som ska ligga till grund för bedömning och vilka data som behöver samlas in.

utvärderingsmodellens fördelar

Vid utvärdering av socialt arbete uppvisar självvärdering ett kunskapsmässigt försprång framför extern utvärdering (se bl.a. Evert Vedung; Lena Lindgren). Först och främst ökar undersökningens reliabilitet, det vill säga svarens tillförlitlighet.

Ytterligare fördelar är att det "sociala arbetets professionalitet" tillgodogörs, vilket kort innebär att bedömningen utförs av de aktörer som är mest insiktsfulla inom området. Det krävs en förmåga att kunna avläsa sammanhanget, det emotionella klimatet, se helheten, inklusive känslor och värderingar hos målgruppen. För att presentera en helhetsbild av en individ som inte kan föra sin egen talan krävs därför omdömen och uppfattningar från personer som lever nära inpå individen.

Därutöver resulterar självvärdering i återföring och lärande, vilket på sikt ökar kunskapen om utvecklingsarbete och prioritering av kvalitetsindikatorer inom den egna organisationen. Föreliggande står i samband med perspektivet lärande utvärdering.

Textanalys och självvärdering kan även bidra till en kvalitativ och rättssäker verkställighet av genomförandeplanen inom omsorgsorganisationen.

Presentation av resultat

Efter det att enkätformulären är besvarade framställs resultaten i en skriftlig rapport med hjälp av överskådliga tabeller/matriser som är lätta att tillgodogöra sig av och införliva i er organisation.

Resultaten illustreras i form av "Summerat medelbetyg",  "SWOT-analys" och "Jämförelser mellan verksamheter över tid". 

Tabellen "Summerat medelbetyg" presenterar mätbara styrtal som kan användas som beslutsunderlag på individ- och enhetsnivå. Matrisen "SWOT-analys" presenterar en mer övergripande bild som kan användas som beslutsunderlag på verksamhetsnivå. Tabellen "Jämförelser mellan verksamheter över tid" åskådliggör de långsiktiga effekterna av utvärderingsarbetet.© Copyright behovsinriktadutvärdering.se